2013-08-06

Flip of a coin : พลิกห้องเรียนสู่การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง 455 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
หัวข้อ ห้องเรียนเปลี่ยน เมื่อครูเปลี่ยน
หัวข้อ การสอนอย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนจากงานวิจัย
หัวข้อ การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2013-08-01

Comments