2013-04-19

เข้าร่วม โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง "ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน"
วันที่ 19 เมษายน 2556
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 


Comments